Si Aliaga ix troimfant de la prova (es permet un parell de recreacions novel·lesques per dir-li al lector: “També haguera pogut anar per ací, haguera estat més fàcil i fins i tot m’ho hagueres agraït”) és pel domini del ritme, la frase curta, la construcció neta. Fabulós